REGULAMIN PORTALU BIURO-KREACJA.INFO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług Portalu biuro-kreacja.info. W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest B2B Online Publishing Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie,  przy ul. Ceramicznej 18/710, o numerze NIP: 5242771548, Regon: 147395622, dalej zwanym Administratorem.

NINIEJSZY REGULAMIN ZAWIERA:
§ 1  Postanowienia ogólne
§ 2  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§ 3  Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
§ 4  Płatności
§ 5  Prawa autorskie
§ 6  Newsletter
§ 7  Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 8  Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Administratorze/właścicielu portalu – należy przez to rozumieć B2B Online Publishing Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ceramicznej 18/710, o numerze NIP: 5242771548, Regon: 147395622, właścicielu portalu, podmiocie prowadzącym portal.
Portalu – należy przez to rozumieć platformę internetową biuro-kreacja.info służącą do zamieszczania Reklam Zamawiających, tworzeniu społeczności biznesowej oraz umożliwieniu bezpośredniego kontaktu pomiędzy Zamawiającymi. Celem działania portalu jest publikowanie materiałów informacyjnych typu B2B dla osób prowadzących firmy, odpowiedzialnych za zarządzanie, wyposażenie i zaopatrzenie biura oraz sprzedaż powierzchni reklamowej dla firm oferujących produkty i usługi dla firm i biur.
Użytkowniku – należy przez to rozumieć, osobę która przegląda, czyta portal biuro-kreacja.info w celu zapoznania się z treścią zamieszczanych artykułów oraz reklam.
Zamawiający – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej korzystająca z Portalu w celu zamieszczenia Reklamy prowadzonej przez  siebie działalności, usług lub produktów.
Reklama – wpis poświęcony Zamawiającemu, opracowany na podstawie formularza Zamówienia, uzgodniony indywidualnie z Zamawiającym.
Umowa – umowa o świadczenie, zawarta między Zamawiającym a Portalem na zasadach określonych w Regulaminie.
Newsletter – elektroniczna forma biuletynu - czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Zamawiających lub Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji, wyrażając tym samym chęć jego otrzymywania.
Bazie Danych – Dane Osobowe zamieszczone w Portalu przez Zamawiających, które za zgodą Zamawiających są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach usług świadczonych przez Portal.
Dane Osobowe – zgromadzone w ramach formularza zamówienia wypełnionego przez Zamawiającego lub Użytkownika przy subskrypcji Newslettera, informacje dotyczące zidentyfikowanego lub możliwego do zidentyfikowania Zamawiającego lub Użytkownika, przetwarzane przez Portal w celu prawidłowego świadczenia usług określonych Regulaminie Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Zleceniodawcę lub Użytkownika.

§ 1  OKREŚLENIE ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI
1. Portal ma na celu zamieszczanie materiałów informacyjnych dla podmiotów gospodarczych, dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, wyposażenia pomieszczeń biurowych i zaopatrzenia biura oraz sprzedaż powierzchni reklamowej dla firm oferujących produkty i usługi dla podmiotów gospodarczych.

§ 2  WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM
1.    Portal umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3.6 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 9 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość portalu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie Portalu i należy je wyłączyć.
2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika lub Zamawiającego celem skorzystania z Portalu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi lub Zamawiającemu korzystanie z Portalu.
3.    Administrator oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych
w Regulaminie, Zamawiający ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 3  WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW (SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ)
1.    Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Portal jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Portalu: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    W celu zamówienia Reklamy w Portalu, Zamawiający za pomocą formularza kontaktowego, drogą mailową lub telefonicznie zleca umieszczenie Reklamy.
3.    Administrator wystawia Zamawiającemu dokument zlecenia, który stanowi potwierdzenie zamówienia, określa istotne warunki zamówienia, termin płatności, wysokość opłaty za umieszczenie Reklamy, czas jej emisji. Dokument zlecenia przesyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, na dres mailowy wskazany przez Zamawiającego.
4.    Osoba upoważniona do zawierania umów w imieniu Zamawiającego, po zapoznaniu się z dokumentem, akceptuje przedstawione warunki składając na dokumencie Zamówienia podpis, pieczęć firmową oraz przesyła podpisany dokument zamówienia na adres mailowy wskazany przez Administratora.
5.    Umowa zostaje zawarta w momencie odesłania podpisanego dokumentu zamówienia, przez osobę upoważnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego.
6.    Płatność za emisję Reklamy może nastąpić:
a)    Przed emisją Reklamy, na podstawie wystawionej przez Administratora pro formy;
b)    Po umieszczeniu Reklamy na Portalu na podstawie wystawionej przez Administratora faktury.
7.   Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z terminem zapisanym w formularzu zamówienia, po dostarczeniu przez Zamawiającego materiału reklamowego przygotowanego zgodnie ze specyfikacją techniczną, określoną przez Portal, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
8.    Zamawiający przyjmuje do wiadomości, iż Portal ma prawo zamieszczania Reklam podmiotów o podobnym profilu działalności oraz dotyczących takich samych usług lub produktów.
9.     W każdym czasie obowiązywania umowy o emisję Reklamy, Portalowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z Zamawiającym. Rozwiązanie Umowy następuje z dniem złożenia przez Portal pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
10.   W przypadku rozwiązania Umowy przez Portal przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji Reklamy, Zamawiającemu przysługuje zwrot wynagrodzenia zapłaconego tytułem wykonania Umowy. Zwrot wynagrodzenia następuje w odpowiednim stosunku do czasu, w którym Umowa obowiązywała pomiędzy stronami.
11.   W przypadku rozwiązania Umowy przez Portal przed końcem jej obowiązywania, Zamawiającemu nie przysługuje żadne prawo ponad uprawnienie określone w ustępie poprzednim. W tym w szczególności Zamawiającemu nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za jakiekolwiek straty – szkody związane z: obowiązywaniem  Umowy, rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego i z zaprzestaniem emisji Reklamy .
12.   W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego przed końcem jej obowiązywania oraz zaprzestania emisji Reklamy, kwota wynagrodzenia dla Portalu zapłacona na podstawie zamówienia nie podlega w żadnym stosunku zwrotowi dla Zamawiającego.
13.   Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno być sporządzone pod rygorem nieważności na piśmie i przesłane listem poleconym.

§ 4  PŁATNOŚCI
1.    Podstawę płatności stanowi zamówienie Zamawiającego na emisję Reklamy. Zamawiający wnosi opłaty w wysokości i sposób wskazany w dokumencie zamówienia. Portal może wprowadzać dowolne rabaty, zniżki i upusty oraz promocyjnie znosić część lub całość opłat na czas oznaczony.
2.   Wpłaty na rachunek bankowy Portalu mogą być dokonywane w następujący sposób:
•     Przelewu bankowego
•     Karty płatniczej
•     Przekazu pocztowego
3.   Portal nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatnościach, spowodowane działaniami osób trzecich np. banków, poczty, itp.
4.   Zamówienia, których kwota nie będzie odpowiadała kwocie dokonanej wpłaty będą anulowane, a pieniądze zostaną zwrócone na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od przyjęcia zamówienia od Zamawiającego. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przelewu bankowego oraz koszty prowizji pobranych podczas dokonywania wpłaty. Jeśli w ciągu 30 dni zamówiona usługa nie zostanie opłacona, zamówienie zostanie anulowane.
5.    Po wniesieniu opłaty za emisję Reklamy i rozpoczęciu ich realizacji, Zamawiający  nie może żądać zwrotu zapłaconej kwoty (Umowa zaczęła być realizowana).

§ 5  PRAWA AUTORSKIE
1.    Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Portalowi. Postanowienie powyższe nie uchybia prawom autorskim przysługującym Firmie.
2.    Niedopuszczalne jest umieszczanie w Portalu, przekazywanie za jego pośrednictwem w tym także w ramach Portalu treści i materiałów tekstowych, graficznych, dźwiękowych sprzecznych z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszających dobra osobiste, a także nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszające dobre obyczaje i zasady etykiety oraz wszelkich działań, które narażałyby na odpowiedzialność prawną Portalu lub mogłyby wyrządzić mu szkodę.
3.    W przypadku powzięcia przez Portal uzasadnionej wiadomości, że działania Zamawiającego są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, naruszają dobra osobiste lub uzasadnione interesy Portalu, Portal po dokonaniu jednorazowego ostrzeżenia i braku zaniechania przez Zamawiającego działań może wstrzymać emisję Reklamy.
4.    Zamawiający może umieszczać, przechowywać i udostępniać w Portalu treści chronione prawem własności intelektualnej, w tym utwory chronione prawem autorskim tylko w przypadku, gdy czynności te mieszczą się w zakresie przysługujących Zamawiającemu uprawnień. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność prawną względem osób trzecich za publiczne udostępnienie przez siebie w Portalu treści z naruszeniem cudzych praw.
5.    W przypadku uzyskania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych przez Zamawiającego w Portalu lub związanej z nimi działalności Portalu, Portal jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do tych treści.
6.    Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Portal, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, reklamy i danych w niej zawartych, w innych produktach niż określone w Umowie, a także w celach marketingowych oraz w innych celach prawnie dozwolonych. Zamawiający udziela Portalowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, na korzystanie z reklamy i zawartych w niej treści na wszystkich polach eksploatacji.

§ 6   NEWSLETTER
1.    Zamawiający lub Użytkownik ma prawo wpisania się na listę subskrybentów, otrzymywania oraz wykreślenia się z listy subskrybentów Newslettera.
2.    Portal zastrzega sobie prawo wysyłania na skrzynkę e-mail Zamawiającego lub Użytkownika zasubskrybowanych newsletterów, wysyłać informacje handlowe dotyczące Administratora i osób trzecich na adres Zamawiającego lub Użytkownika.

§ 7  TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.    Reklamacje mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres reklama@biuro-kreacja.info.
2.    Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni roboczych i biegnie z chwilą otrzymania zgłoszenia przez Portal. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zd. 1. może ulec wydłużeniu. W sytuacji, wydłużenia terminu odpowiedzi na reklamację Zamawiający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
3.    Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem email w trakcie korespondencji z Portalem. 

§ 8   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Portalu i stanowi integralną część zawieranej z Zamawiającym umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Zamawiającego w zakładce Regulamin http://www.biuro-kreacja.info/regulamin. Zabrania się kopiowania danych z Portalu.
2.    Zamawiający i Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z normami prawnymi, standardami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami etycznymi.
3.    Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez Administratora w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu i udostępnienia Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
4.    Portal nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Reklamy.
5.    Portal nie odpowiada za jakość oraz wykonanie zobowiązań zawieranych pomiędzy Zamawiającymi.
6.    Dane osoby upoważnionej do podpisania Umowy w imieniu Zamawiającego, będą przetwarzane przez Portal w celu zapewnienia kontaktu z Zamawiającym. Portal zastrzega sobie prawo do przekazania w/w danych firmie windykacyjnej w przypadku sporów co do płatności. Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7.    Portal będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem www.TwojaPolitykaPrywatności.pl
8.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 


Najpopularniejsze artykuły

CIFF (China International Furniture Fair) to największe targi branży meblarskiej na świecie. Prezentowane są tam meble do domów, biur, hoteli i miejsc użyteczności publicznej, a także akcesoria i dekoracje.

czytaj więcej...

Paryscy artyści w obiektach przemysłowych urządzali pracownie, nowojorczycy mieszkania, a w Warszawie w industrialnych budynkach historycznych powstają nowoczesne biura.

czytaj więcej...

Orgatec to nie tylko prezentacja mebli biurowych, lecz przede wszystkim międzynarodowa platforma prezentacji idei i rozwiązań dla nowoczesnych środowisk pracy.

czytaj więcej...

Budynek Proximo, usytuowany w Warszawie u zbiegu ulic Prostej i Przyokopowej – tuż przy wejściu do stacji metra Rondo Daszyńskiego – otrzymał międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie VERY GOOD.

czytaj więcej...

Gorące tematy

Grono najemców warszawskiego kompleksu biurowego Konstruktorska Business Center powiększa się o kolejne firmy.

czytaj więcej...

Biuro zaprojektowane przez MXCF Architekci zachwyca funkcjonalnością oraz nowatorskimi rozwiązaniami architektonicznymi.

czytaj więcej...

Zgodnie z planem, w połowie kwietnia zakończyła się budowa trzykondygnacyjnego podziemia biurowca Infinity, powstającego przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu.

czytaj więcej...

Firmy nadal widzą zagrożenie w COVID-19. Niemal co ósmy przedsiębiorca wskazuje, że zaraz po inflacji i Polskim Ładzie, to właśnie COVID-19 jest największym wyzwaniem - mimo, że dla 56 proc. firm zachorowania na koronawirusa nie wiążą się ze wstrzymaniem ciągłości prac.

czytaj więcej...

NASI PARTNERZY: