data publikacji

Czemu mają służyć najważniejsze zmiany w prawie gospodarczym?

Adam Puchacz, adwokat w Kancelarii JKP Adwokaci

Wyjaśnia ekspert: Adam Puchacz, adwokat w Kancelarii JKP Adwokaci we Wrocławiu.

Ustawa Prawo działalności gospodarczej trafiła już do konsultacji eksperckich, istnieje więc duża szansa, że zostanie uchwalona jeszcze w 2015 roku. 

W grudniu ubiegłego roku, po 10 latach stosowania ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn.zm.) powstał projekt nowej ustawy regulującej zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w  Polsce. 

W połączeniu z nowelizacją Ordynacji podatkowej oraz wejściem w życie nowej ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 poz. 1662), ma ona uprościć założenie i prowadzenie firmy oraz obniżyć zbyt wysokie koszty administracyjne związane z jej funkcjonowaniem. 

Założenia nowej ustawy z pewnością zasługują na aprobatę, podobnie jak zasady ogólne, które mają zostać wyrażone w przepisach początkowych. Ich celem jest przede wszystkim zapewnienie przedsiębiorcom pełnej realizacji zarówno zasad gwarantowanych przez Konstytucję RP, jak i przewidzianych przez unijny system prawny. 

Wśród zapisów znanych z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w nowym prawie pojawią się również  zasady ogólne, takie jak: zasada wolności gospodarczej, zasada równego traktowania, zasada należytych standardów przedsiębiorcy i zasada gwarancji wynikających z wolności gospodarczej. Wszystkie one mają zostać zapewnione przez organy administracji publicznej. 

Bardzo pozytywnie z punktu widzenia przedsiębiorców brzmią przede wszystkim propozycje zamieszczenia w ustawie kolejnych dwóch nowych reguł: zasady przyjaznej dla przedsiębiorcy interpretacji przepisów oraz zasady domniemania uczciwości przedsiębiorców (co w praktyce oznacza rozstrzyganie wszelkich wątpliwości na ich korzyść). Działanie tych norm w praktyce odbywa się jednak poprzez stosowanie konkretnych przepisów ustawy i to one, jako że konkretyzują prawo i obowiązki przedsiębiorców, będą miały dla nich najistotniejsze znaczenie. Jakie zatem zmiany naprawdę czekają przedsiębiorców?

 

Dłuższy okres zawieszenia

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami maksymalny okres, na jaki można zawiesić działalność gospodarczą to 24 miesiące. W tym czasie przedsiębiorca nie musi odprowadzać na przykład składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy mają wydłużyć dozwolony okres zawieszenia działalności aż do 36 miesięcy, w trakcie których przedsiębiorca będzie mógł podjąć decyzję o powrocie do prowadzenia firmy. 

Bardzo interesującą zmianą jest również planowane umożliwienie przedsiębiorcom zapoznania się z projektem dotyczącej ich decyzji na wniosek złożony przez osobę zainteresowaną. Uprawnienie to dotyczyć ma jednak wyłącznie spraw nierozstrzyganych zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy, a także w postępowaniach nadzwyczajnych i w razie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.  

 

Łagodniejsze oko na początkujących

Pewne ułatwienia szykują się również w kwestii kontroli przeprowadzanych przez organy administracyjne oraz wymierzanych przez nie kar. Projekt nowej ustawy przewiduje nakaz odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej na osoby fizyczne, będące mikro- i małymi przedsiębiorcami. 

Nie jest to jednak udogodnienie dotyczące wszystkich, bowiem odstąpienie odnosi się tylko do naruszeń stwierdzonych w pierwszym roku wykonywania działalności gospodarczej. Z tego też powodu, mimo iż odstąpienie od kary nie będzie dotyczyć naruszeń „powtarzających się, noszących znamiona działania celowego czy wynikających z rażącego niedbalstwa i przestępstwa”, propozycja została już poddana istotnej krytyce. Zdaniem ekspertów narusza ona bowiem zasadę równego traktowania podmiotów prawa w tych samych sytuacjach. 

 

Co z danymi osobowymi? 

Poważna zmiana szykuje się w przepisach końcowych ustawy, albowiem w projekcie znalazła się propozycja regulacji wyłączającej zastosowanie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o ochronie danych osobowych, wobec przedsiębiorców ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Jednoznaczne uregulowanie tej kwestii pozwoliłoby na usunięcie wątpliwości istniejących w tym zakresie, w szczególności tych dotyczących danych adresowych osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą w  miejscu zamieszkania. 

Powyższe omówienie dotyczy kilku najważniejszych propozycji zmian w prawie gospodarczym, jednak całościowo oceniając nadchodzące modyfikacje należy obiektywnie stwierdzić, że przedsiębiorców nie czeka żadna szczególna rewolucja, a raczej kosmetyczne poprawki. 


Warto zauważyć, że Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów dość krytycznie oceniła projekt ustawy, wskazując, że w istocie są to zmiany o charakterze porządkującym, aniżeli mogącym realnie wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości i zniesienie zbędnych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Z oceny tej wynika, że do nowego prawa przedsiębiorcy powinni podejść z  umiarkowanymi nadziejami, ale też i bez większych obaw. 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.8