data publikacji

Pierwszy wielokryterialny standard zrównoważonego rozwoju dla europejskich mebli biurowych oraz przeznaczonych do użytku innego niż domowy - wszystkie informacje na temat certyfikacji LEVEL są już dostępne w sieci.


Producenci, sprzedawcy i nabywcy mebli biurowych i przeznaczonych do użytku innego niż domowy mogą już znaleźć wszelkie informacje na temat nowego europejskiego systemu certyfikacji LEVEL w zakresie zrównoważonego rozwoju w internecie, pod adresem www.levelcertified.eu. Ogłosiła to właśnie Europejska Federacja Mebli Biurowych (FEMB). W ciągu ostatnich ośmiu lat, organizacja zrzeszająca europejskich producentów mebli biurowych zleciła opracowanie i akredytację pierwszego  w Europie wielokryterialnego standardu certyfikacji zrównoważonych mebli biurowych i przeznaczonych do użytku innego niż domowy.

Pierwszy program certyfikacji wielokryterialnej w Europie

W ten sposób LEVEL stał się pierwszym ogólnoeuropejskim systemem certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze mebli biurowych i przeznaczonych do użytku innego niż domowy, który uwzględnia przepisy europejskie, przyjazne dla środowiska zasady prowadzenia zamówień publicznych oraz wytyczne UE dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym. Certyfikacja obejmuje ocenę wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju w ramach czterech określonych obszarów wymagań: materiały, energia i atmosfera, zdrowie człowieka i ekosystemu oraz odpowiedzialność społeczna. Badanie i ocena obejmują nie tylko dobór materiałów użytych w produktach i ich wytwarzanie, ale także zachowania społeczne firmy, zużycie przez nią energii oraz wpływ wykorzystywanych składników chemicznych na środowisko i ludzi.

Coś więcej niż tylko kolejny standard zrównoważonego rozwoju – ocena oparta na trzech poziomach badawczych

Cały proces certyfikacji jest prowadzony przez niezależne jednostki certyfikujące, które muszą posiadać akredytację LEVEL zgodną z normą ISO 17065. Jest on oparty na trójpoziomowym systemie punktacji zrównoważonego rozwoju. Produkty, zakłady produkcyjne i wartości firmy są oceniane w odniesieniu do czterech obszarów oddziaływania, na trzech poziomach badawczych. Wszyscy kandydaci muszą spełnić 23 warunki wstępne. Dopiero po ich spełnieniu mogą być brane pod uwagę inne, fakultatywne kryteria umożliwiające zdobywanie punktów. Następnie, w zależności od uzyskanego wyniku, dany produkt otrzymuje znak LEVEL na odpowiednim poziomie 1, 2 lub 3, przy czym poziom 3 jest najwyższym poziomem certyfikatu.

- Certyfikacja LEVEL to coś więcej, niż tylko kolejny standard zrównoważonego rozwoju - wyjaśnia Roman Przybylski, prezes Europejskiej Federacji Mebli Biurowych (FEMB). - Chcemy pomóc nabywcom i użytkownikom mebli biurowych oraz przeznaczonych do użytku innego niż domowy, m.in. dając im możliwość kompleksowego rozeznania się pod kątem ich procesów zakupowych. W ten sposób możemy jednocześnie wspierać producentów w ich zrównoważonych i odpowiedzialnych działaniach.

Pierwszym zrównoważonym produktom przyznano znak LEVEL na poziomie 3.

Od wprowadzenia certyfikacji LEVEL organizacji FEMB jesienią 2018 r., 81 produktom producentów mebli biurowych VS, Interstuhl i Haworth przyznano znak na najwyższym poziomie, LEVEL 3. Certyfikat mogą uzyskać nie tylko członkowie FEMB, ale również producenci odpowiednich produktów na całym świecie. Dalsze informacje na temat procesu certyfikacji można znaleźć na stronie www.levelcertified.eu

 

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0